Viirwuert vum Häer Buergermeeschter


Ech si frou, feststellen ze kënnen, datt sech an eiser Gemeng eng Equipe vu Bénévole fonnt huet, déi eis d' Vergaangenheet archivéieren an esou hei mat engem Buch festhalen wëllen.

Mat dësem Buch, dat eng ganz Rei Fotoe vun Duerfkanner an der Schoul zu Méischdref weist, déi do jorelaang d' Banke gedréckt hunn, - wéi een dat esou schéi seet - wäert ganz sécher nach bäi ville Leit nostalgesch Gefiller an Erënnerungen ervirruffen.

Interessant ass et sécherlech, wa Kanner sech selwer, awer och hir Elteren a Grousselteren hei zréckfannen a gesinn, mat wiem si zesummen an der Schoul woren oder ween hir Joffer oder hire Schoulmeeschter war.

Un de Fotoe vun de Schoulgebaier erkennt een eng Entwécklung, déi am Wandel vun der Zäit iwwer Joren eraus permanent changéiert huet a fir eis Gemeng eng grouss Erausfuerderung wor.
Am Duerfkär zu Méischdref sinn dës Gebaier erhale bliwwen a kaum nach aus dem Duerfbild ewechzedenken.

Dës Kollektioun vu Fotoe war sécher net einfach an huet vill Fräizäit erfuerdert fir alles bäieneen ze sichen, zezummenzedron, ze zortéieren an ze archivéieren.

An duerfir soen ech de Grënnungsmemberen vum SHCM, an och deene Leit déi hei finanziell a materiell Ennerstëtzung geleescht hunn, en häerzleche Merci a félicitéieren dem Service Historique vun der Gemeng Mompech fir dëst exemplarescht Wierk.

Ech wënschen hinnen nach vill Succès a Freed bäi hire weideren Aktivitéiten.

Josy Schoellen
Buergermeeschter vun der Gemeng Mompech

mailto:jschoell@pt.lu